Contact

Email
Dong Zou
zoud(AT)big.ac.cn
Shixiang Sun
sunshx(AT)big.ac.cn
Rujiao Li
lirj(AT)big.ac.cn
Jiang Liu
liuj(AT)big.ac.cn
Jing Zhang
zhangj(AT)big.ac.cn
Zhang Zhang
zhangzhang(AT)big.ac.cn

Postal Address

Dr. Zhang Zhang, PI
Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
No.1 Beichen West Road
Chaoyang District, Beijing 100101
China
Map